Skip to main content

เปลี่ยนมอนสเตอร์

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesMonster Changer

เปลี่ยนมอนสเตอร์:

  • เมื่อเปิดใช้งาน, มอนสเตอร์ที่เรนเดอร์ใหม่ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ที่เลือก

ยกเว้นสัตว์:

  • เปิดหรือปิดการเปลี่ยนสัตว์

ID มอนสเตอร์ที่กำหนดเอง:

  • ใช้ ID แทนรายการที่ให้ไว้

สุ่มมอนสเตอร์:

  • การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการสุ่ม