Skip to main content

เปลี่ยนอารมณ์

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesEmotion Changer

PERTAMAX เท่านั้น

เปลี่ยนอารมณ์ อนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนอารมณ์ตัวละครปัจจุบันเป็นอารมณ์ที่เลือกได้