Skip to main content

ติดตั้งสกิน

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteGuideStartSkins

วิธีติดตั้งสกินแบบกำหนดเองใน GIMI

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดสกิน

เข้าไปที่ Gamebananaopen in new window และดาวน์โหลดสกินที่คุณจะใช้

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งสกิน

เข้าไปที่โฟลเดอร์ GIMI แล้วมองหาโฟลเดอร์ Mods ภายในโฟลเดอร์นั้น จากนั้นแตกไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาลงในโฟลเดอร์นี้

ขั้นตอนที่ 3: ใช้งานสกิน

หากคุณอยู่ในเกมอยู่แล้ว เราจะใช้ปุ่ม F10 เพื่อโหลดสกินใหม่ ถ้าไม่ใช่เราจะเปิดเกมตาม โพสต์ล่าสุด และสกินควรจะนำไปใช้