Skip to main content

ซูมกล้อง

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesCamera Zoom

ซูมกล้อง ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการซูมของกล้องเป็นค่าที่ต้องการได้