Skip to main content

กล้องอิสระ

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesFree Camera

กล้องอิสระ:

  • ขยับกล้องได้อย่างอิสระโดยไม่ล็อคอยู่กับตัวละคร

แช่แข็งแอนิเมชันตัวละคร:

  • แช่แข็งแอนิเมชันตัวละคร

ทำให้ตัวละครล่องหน:

  • ก็ทำให้ตัวละครล่องหนไง

บล็อกการป้อนข้อมูลของผู้ใช้:

  • บล็อกการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้นตัวละครจะไม่เคลื่อนไหวขณะเคลื่อนย้ายกล้อง