Skip to main content

การตั้งค่าการมองเห็นพิเศษ

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesExtra Visual Settings

การตั้งค่าการมองเห็นพิเศษ:

Gamma:

  • อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่าGammaของเกมได้

ความกว้าง Outline:

  • อนุญาตให้คุณเปลี่ยนความกว้างของโครงร่างตัวละครทุกตัวในเกมได้

Anti-Aliasing:

  • อนุญาตให้คุณเปลี่ยนโหมด anti-aliasing module ที่ใช้, รวมถึงที่ไม่มีในเกม