Skip to main content

Staminaไม่จำกัด

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesInfinite Stamina

Staminaไม่จำกัด ปิดการใช้งานStaminaสำหรับการกระทำทั้งหมด

แก้ไขแพ็กเก็ตการใช้Stamina:

  • เมื่อเปิดใช้งาน และ Staminaไม่จำกัดถูกปิด, จะป้องกันการส่งแพ็กเก็ตการใช้Staminaไปยังเซิร์ฟเวอร์ เช่น วิ่ง ปีนเขา ว่ายน้ำ ฯลฯ

โน้ต: แนะนำให้ใช้แก้ไขแพ็กเก็ตการใช้Stamina

วีดีโอตัวอย่าง: