Skip to main content

Challenge อัตโนมัติ

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesAuto Challenge

Challenge อัตโนมัติ ช่วยให้คุณทำChallengeปัจจุบันให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่คุณกำหนด ค่าเหล่านี้สามารถตั้งได้ตามที่คุณต้องการ

วีดีโอตัวอย่าง:

โน้ต: ไม่แนะนำให้ใช้กับดีเลย์ต่ำและระยะไกล